โครงการหอพักนักศึกษาแพทย์ 14 ชั้น คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่