ประวัติความเป็นมา

บริษัท เอ็นจิเนียริ่ง เทสติ้ง เซอร์วิส จำกัด ก่อตั้งเมื่อปีพ.. 2557 เพื่อตอบสนองความต้องการงานทดสอบสำหรับธุรกิจก่อสร้างที่เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง และทางบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นให้มีงานทดสอบที่คำนึงถึงมาตรฐานงานวิศวกรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพเป็นสำคัญ

ทางบริษัทฯ ให้บริการประเมินความแข็งแรงโครงสร้างอาคารเก่า งานวิเคราะห์และเสริมกำลังโครงสร้าง ทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็ม การทดสอบกำลังรับน้ำหนักของเสาเข็ม การทดสอบกำลังของคอนกรีต การทดสอบแบบไม่ทำลาย และได้มีการขยายสาขาที่ .นนทบุรี ในปี 2559 เพื่อให้บริการทดสอบความสมบูรณ์ของเสาเข็มและการทดสอบกำลังรับน้ำหนักของเสาเข็มในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล

ทำไมถึงต้องใช้บริการ อีทีเอส

เรามีเครื่องมือที่ได้มาตรฐาน

เรามีเครื่องมือที่ได้รับมาตรฐานเป็นที่ยอมรับทั่วโลก และมีการปรับเทียบค่าความเที่ยงตรงเป็นประจำ

ใบอนุญาตที่ถูกต้องตามมาตรฐานสภาวิศวกร

เราเป็นนิติบุคคลที่ได้รับการรับรองให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

บริการที่ดีเยี่ยม

ไม่ว่าจะเป็นงานขนาดเล็กหรือใหญ่ เราให้บริการด้วยความเต็มใจ และสามารถนัดหมายได้รวดเร็ว

ทำงานได้มาตรฐานและความปลอดภัย

ทดสอบตามมาตรฐาน ASTM โดยมีวิศวกรที่ผ่านการอบรมจากผู้ผลิตเครื่องมือโดยตรงเป็นเวลากว่า 30 ชั่วโมงเป็นผู้ควบคุมงาน

มีประสบการณ์อย่างแท้จริง

จากประสบการณ์และการยึดมั่นในจรรยาบรรณทำให้มั่นใจได้ว่าจะได้ผลทดสอบที่ถูกต้อง

ให้คำปรึกษาและแนะนำ

เรามีผู้เชี่ยวชาญทั้งระดับวุฒิวิศวกร และสามัญวิศวกรในการให้ทำปรึกษา และแนะนำ

error: Content is protected !!